etusivu

yhdistys

oppilaitokset

pedagogiikka

tapahtumat

ideaparkki

keskustelu

 

 

 

   

 

SUOMEN YHTENÄISKOULUVERKOSTO RY


 

 

> pedagogiikka
Helena Rajakaltion tuore väitöskirja koulun muutoksesta yhtenäiskoulun kehittämisprosessin näkökulmasta
http://acta.uta.fi/teos.php?**id=1000076<http://acta.uta.fi/teos.php?id=1000076

OPPI-tutkimusryhmä (ks http://www.helsinki.fi/sokla/ep/ypo/ )
Oppi-tutkimusryhmä tarkastelee yhtenäisen perusopetuksen kehittymistä kasvatuspsykologisen oppimisen tutkimuksen viitekehyksessä.

Tutkijoiden kiinnostuksen kohteena on, miten peruskoulun eri toimijat -oppilaat, opettajat ja rehtorit - omaa rooliaan yhtenäisen
perusopetuksen rakentajina jäsentävät. Vuonna 2005 alkaneen
tutkimushankkeen tarkoituksena on myös tarkastella yleisemmin niitä ehtoja ja prosesseja, joiden avulla suomalainen peruskoulu voi rakentua yhtenäisen oppimispolun mahdollistavaksi, hyväntahtoiseksi ja jatkuvasti kehittymään pyrkiväksi oppimisympäristöksi. Katso myös Päivi Spåren
juttu Opettaja-lehdestä yhtenäisen perusopetuksen tutkimuksesta ja Oppi-tutkimusryhmästä: http://www.opettaja.fi/portal/page?_pageid=95,82089&_dad=portal&_schema=PORTAL&key=113954

Kirjallisuutta:
Huusko, J. & Pietarinen, J. 2000. Yhtenäinen peruskoulu - pedagoginen vai hallinnollinen koulun kehittämistehtävä. Teoksessa M. Vanhalakka-Ruoho (toim.) Sillanrakentajan opas. Toimintamalleja koulun kehittämiseen. Joensuun yliopisto. Kasvatustieteiden tiedekunnan selosteita 81, 23-48.

Huusko, J., Pietarinen, J.,Pyhältö, K. & Soini, T. 2007. Yhtenäisyyttä rakentava peruskoulu. Yhtenäisen perusopetuksen ehdot ja mahdollisuudet. Kasvatusalan tutkimuksia 34. Turku: Kasvatustieteellinen Seura.

Johnson P, Tanttu K, (toim.)  Kestäviä ratkaisuja peruskouluun - Kokemuksia yhtenäisestä perusopetuksesta.

Pietarinen, J. 1999. Peruskoulun yläasteelle siirtyminen ja siellä
opiskelu oppilaiden kokemana. Joensuun yliopisto. Kasvatustieteellisiä
julkaisuja 50.

Pietarinen, J. 2000. Transfer to and study at secondary school in
Finnish school culture: developing school on the basis of pupils'
experiences. International Journal of Educational Research 33 (4),
383-400.

Pietarinen, J. 2004. Opettajankoulutus yhtenäisen perusopetuksen
asettamiin koulutushaasteisiin vastaamassa. Teoksessa P. Atjonen & P.
Väisänen (toim.) Osaava opettaja. Keskustelua 2000-luvun
opettajankoulutuksen ydinaineksesta. Joensuun yliopisto. Soveltavan
kasvatustieteen laitos, 47-58.

Pyhältö, K. & Soini, T. 2007. Opetussuunnitelma koulun kehittämisen
välineenä. Teoksessa P. Johnson (toim.) Suuntana yhtenäinen
perusopetus. Jyväskylä: PS-kustannus.

Pyhältö, K. Soini, T. & Rauste-von Wright, M. 2005. Peruskoulu
yhtenäistyy - Mitä tapahtuu opettajan toimintamalleille? Didacta
Varia 10 (2), 61-79.

Rauste-von Wright, M. Soini, T. Pyhältö, K. Eerola, S. Pyhälä, S. & Rämä, I. 2003. Koulun eksperttiys. Tutkimus yhtenäisen peruskoulun
toteutumisen haaasteista. Helsingin kaupungin opetusviraston
julkaisusarja A1. Helsinki: Helsingin kaupunki.

 

Isot ja pienet ovat yhtä arvokkaita yhteiskunnassa ja myös koulussa.